Office Bearers of the RCPTA for the Year 2015/2016
Royal College Past Teachers' Association Members Continuously Served More Than 25 Years

1. Mr. V.Weerasingha 1950-1996
2. Mrs.M.S,Fernando 1958-1984
3. Mrs.N.V.G.Perera 1959-1990
4. Mr.G.V.M.Somakumara 1961-1990
5. Mrs.A.A.P.Samaraweera 1963-1990
6. Mr.M.M.Mohamed 1964-1990
7. Mrs.N.Samanasingha 1968-1996
8. Mr.K.H.Amaradasa 1972-2003
9. Mr.U.D.P.Munasingha 1972-1999
10.Mr.T.M.S.Silva 1973-2003
11.Mr.S.Ratnasabapathy 1976-2004
12.Mr.D.S.Wanigasuriya 1976-2003
13. Mr.M.N.Dharmaratne 1978-2005
14. Mrs.P.N.Sudasingha 1979-2006
15. Mrs.P.K.K.R.Samarasekera 1979-2007
16. Mr.R.Rajasooriyar 1982-2008
17. Mr.B.P.R.Perera 1982-2008

18. Mrs.P.P.Wickremaratchy 1957-1988
19.Mrs.L.G.Jayakody 1959-1991
20.Mrs.G.H.P.R.Rajapaksa 1959-1990
21.Mrs.Y.Nanayakkara 1961-1990
22. Mrs.C.D.Batuwangala 1964-2002
23.Mrs.M.A.N.Gunawardana 1967-2001
24 Mrs.B.U.Sugathapala 1968-2004
25.Mr.M.H.M.Farouk 1972-2001
26 Mr.M.S.H.Cooray 1972-1997
27.Mrs.A.Gobalan 1974-2003
28. Mr,R.L.Senanayake 1976-2004
29. Rev.H.Deepananda 1977-2002
30. Mrs.L.R.Rajapaksha 1979-2005
31. Mrs.H.L.S.M.Wijesekara 1977-2007
32. Mr.H.M.Dayaratne 1981-2008
33. Mr.R.H.B.Sirisena 1982-2008